نویسنده = ������ ������������ ��������������
ارائه مدل عملکرد مبتنی بر شاخص وضعیت روسازی با استفاده از داده‌های عملکرد بلندمدت روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/road.2022.326974.2028

حسن دیواندری؛ قاسم طهمورسی؛ محمدرضا فضل اللهی