نویسنده = �������� ��������������
ارایه مدل تحلیلی افزایش سرعت مجاز در آزادراه ها و تاثیر آن بر ارتقاء ایمنی سفر

دوره 25، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 31-46

کامران رحیم اف؛ محمدرضا ملک؛ سعید آفتابی حسین