نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل اثرات اجرای ITS درکارایی سیستم حمل و نقل همگانی شهر مشهد

دوره 25، شماره 90، بهار 1396، صفحه 47-56

صالح شریف طهرانی؛ محمد پورباقر؛ محمد حاجی جعفری