نویسنده = �������������� ��������
مدلسازی تاثیر مخارج استانداردهای ملی در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی کشور

دوره 23، شماره 83، تیر 1394، صفحه 16-24

عبدالرضا رضایی ارجرودی؛ آمنه تسبیحی