نویسنده = ������������ ������
تحلیل پایداری لرزه‌ای شیروانی‌های ماسه‌ای

دوره 23، شماره 83، تیر 1394، صفحه 42-53

علی لکی روحانی؛ علی قدیری