نویسنده = ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی پرواز در افق زمانی کوتاه مدت

دوره 25، شماره 92، پاییز 1396، صفحه 45-60

علیرضا رشیدی کمیجان؛ نسیبه جمشیدی