نویسنده = مرتضی اسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد و مبانی طراحی خاکریز مسلح با ژئوسل

دوره 23، شماره 85، زمستان 1394، صفحه 247-256

جمشید آقائی؛ آیدا مهرپژوه؛ مرتضی اسماعیلی