نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی تصادفات جاده ای با استفاده از روش فازی

دوره 29، شماره 108، پاییز 1400، صفحه 11-26

10.22034/road.2021.113820

فاطمه ایزدفر؛ محمد عابدینی