نویسنده = ���� ������������ ����������
بررسی میدانی سوانح ترافیکی و مکانیسم صدمات در بزرگ راه محدوده غرب شیراز در سال 1394

دوره 27، شماره 98، خرداد 1398، صفحه 51-61

مهناز یدالهی؛ آسیه محمودی؛ مجتبی نی داودی