نویسنده = ���������������� ��������
ارایه مدل بهینه حمل و نقل مسافران شهری با رویکرد ریسک

دوره 26، شماره 97، دی 1397، صفحه 55-63

حامد نادرنیا؛ حمید شیرمحمدی