نویسنده = ������ ���������� ��������
مکانیسم خودترمیمی در قیر و روسازی‌های آسفالتی

دوره 29، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 53-74

10.22034/road.2021.125335

مهدی زال نژاد؛ ابراهیم حسامی