نویسنده = سید شهاب حسنی‌نسب
بررسی تاثیر افزودنی نانوآهک بر مدول سختی آسفالت سرد بازیافتی

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 199-208

سید شهاب حسنی‌نسب؛ سجاد یدالهی ده چشمه