نویسنده = ������������ ����������
ارائه یک روش مکان‌یابی پایانه حمل‌و‌نقل همگانی برون‌شهری (نمونه موردی شهر کاشان)

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 233-242

علیرضا ماهپور؛ فرزین ایمان؛ مهیار گرانمهر