نویسنده = �������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خودروهای خودران و هوشمند بر ایمنی جریان ترافیک

دوره 29، شماره 108، پاییز 1400، صفحه 51-62

10.22034/road.2021.138099

آرمین سپهری راد؛ سروش معمارمنتظرین؛ محمود صفارزاده