نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر توزیع تنش در تونلهای دایره ای

دوره 29، شماره 107، تابستان 1400، صفحه 113-134

10.22034/road.2021.211545.1879

واحد قیاسی؛ شهاب والی راستی