نویسنده = ������������ ��������
پروتکل بازرسی پوشش سازه ای دائمی تونل های جاده ای و ریلی

دوره 30، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 11-28

10.22034/road.2021.298213.1973

سید محمد منصورزاده؛ امیر محجوب


مدل مفهومی تنش برشی بستر در پل‌های تک دهانه محافظت شده با سنگچین

دوره 27، شماره 101، دی 1398، صفحه 91-104

امیر محجوب؛ فواد کیلانه‌ئی