نویسنده = �������������� �������� ���������� ������������