نویسنده = �������������� �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر مدول الاستیسیته، مدول برشی، نسبت میرایی و سرعت موج برشی در تحلیل دینامیکی خاک

دوره 29، شماره 108، پاییز 1400، صفحه 87-100

10.22034/road.2021.107905

واحد قیاسی؛ رضا فتحی؛ مازیار شیرخانی چشمه شفیع