نویسنده = �������������� ���������� �������� ������