نویسنده = ������������������ ����������
اولویت بندی اقدامات اصلاحی در نقاط پرتصادف بر اساس روش HSM

دوره 30، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 151-160

10.22034/road.2023.118080

محمد کوهی؛ محمود صفارزاده