نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی آزمایشگاهی بهبود خستگی آسفالت با ترکیب افزودنی‌ها به مخلوط آسفالتی

دوره 28، شماره 103، تیر 1399، صفحه 1-12

محمد اکبری؛ محمد ابراهیم مهدیزاده؛ داود اکبری