نویسنده = �������� �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از الگوریتم رنگ آمیزی گراف اتوماتای سلولی فازی جهت کلاسبندی مناطق پرخطر ترافیکی

دوره 29، شماره 107، تابستان 1400، صفحه 93-100

10.22034/road.2021.119325

مصطفی کاشانی؛ سعید گرگین؛ سید وهاب شجاع الدینی