نویسنده = �������� �������� ������ ���������������������