نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
مقایسه مشخصات هندسی جاده جنگلی زاگرس جنوبی با مقادیر استاندارد ساخت (مطالعه موردی: تنگ سولک بهمئی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

10.22034/road.2021.290531.1955

روح الله کوکبی اصل؛ سید عطاله حسینی؛ محسن مصطفی