نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی مبادی ورودی شهر ارومیه به لحاظ کالبدی و عملکردی از نگاه گردشگران

دوره 30، شماره 112، مهر 1401، صفحه 105-118

10.22034/road.2021.292409.1960

امید مبارکی؛ رضا الهویردیزاده؛ دیاکو شریفی