نویسنده = محسن ترابی
طراحی شبکه تداعی های برند از بیمه های پوشش دهنده مخاطرات و ریسک های حمل و نقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22034/road.2022.320106.2008

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ محسن ترابی؛ محمدرضا پارسائی آذر