نویسنده = ������������ ����������������
بررسی نقش فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و واکنش مشتریان خطوط هوایی ماهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22034/road.2022.315309.1998

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ علیرضا سالاری کوه فینی؛ سمیه رضی محب سراج


طراحی شبکه تداعی های برند از بیمه های پوشش دهنده مخاطرات و ریسک های حمل و نقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22034/road.2022.320106.2008

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ محسن ترابی؛ محمدرضا پارسائی آذر


تحلیل اثرات صداقت و رهبری کارکنان بخش مسافری در مدل تعالی سازمانی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22034/road.2022.321528.2012

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ هادی غفاری؛ نادر سواری؛ سمیه رضی محب سراج