نویسنده = ������������ ������
بررسی تأثیر نقش تعدیل‌کنندگی فرهنگ‌ سازمانی بر رابطه بین اقدامات ناب و عملکرد عملیاتی در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22034/road.2022.315319.2000

علی تیزرو؛ محمد رضا فتحی؛ عاطفه رضائی؛ امین عارفی