نویسنده = ������������ ��������������
تعیین نرخ بیمه موتورسواران بر اساس ریسک تصادف آنها

دوره 30، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 119-128

10.22034/road.2021.280636.1948

سید محمد سادات حسینی؛ حمیدرضا عزیزی