کلیدواژه‌ها = خرابی های روسازی
تشخیص و طبقه بندی خودکار بافت خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه تبدیل موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1396

رضا شهابیان مقدم


بررسی کاربرد سامانه های لیزری در مدیریت روسازی (PMS)

دوره 29، شماره 108، مهر 1400، صفحه 75-86

10.22034/road.2021.103507

سید علی صحاف؛ شهریار رحیمی