کلیدواژه‌ها = اقدامات پیش­گیرانه
مروری بر مدل‌های پیش‌بینی عملکرد روسازی

دوره 25، شماره 93، دی 1396، صفحه 13-21

پدرام باقریان؛ کیوان آقابیک