کلیدواژه‌ها = سایت اوراق کشتی
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار سایت اوراق کشتی

دوره 26، شماره 95، تیر 1397، صفحه 71-83

حامد شفیع آبادی؛ مجتبی عباسپور