کلیدواژه‌ها = کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده ها با مرز مجازی‌همکارانه(VFB-DEA)
ارزیابی کارایی عملکرد فرودگاه های بین المللی کشور با استفاده از تکنیک VFB-DEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

تورج کریمی؛ میثم شهبازی؛ علی یوسف زاده