کلیدواژه‌ها = رویه و کف‌سازی محوطه
بررسی آزمایشگاهی زیرسازی و رویه‌سازی محوطه‌های با گذر عابرین پیاده

دوره 26، شماره 96، مهر 1397، صفحه 77-89

محمدمهدی خبیری؛ سیدجواد طباطبایی