کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای
ارایه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای جهت ارزیابی عملکرد شبکه حمل‌ و نقل ریلی

دوره 27، شماره 99، مرداد 1398، صفحه 95-106

محمد رضا فتحی؛ محمدحسن ملکی؛ زهره صفاری