کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
مقایسه نتایج مدلهای رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی نفوذپذیری روسازی بتن اسفنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/road.2022.321232.2011

امیراسماعیل فروهید؛ حسن تاجیک


ارایه روشی برای تشخیص گره‌های ترافیکی در جهت افزایش عملکرد بهینه شبکه ترافیکی

دوره 24، شماره 88، مهر 1395، صفحه 167-186

سید فرزین فائزی؛ محمدرضا الیاسی؛ سروش علیزاده؛ سید رضا موسوی