کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی چندپارامتریک
کنترل پیش‌بین مقاوم صریح مبتنی بر مدل در شبکه ترافیک شهری

دوره 30، شماره 112، مهر 1401، صفحه 29-48

10.22034/road.2022.323247.2014

مریم محمودی؛ عقیله حیدری؛ علی کریم پور