کلیدواژه‌ها = پروژه های احداث راهها
ارائه مدل اقتصادی تخصیص بهینه منابع در پروژه‌های احداث راه‌ها

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 129-144

10.22034/road.2022.328809.2030

پریسا بازدار اردبیلی؛ سمیه صحرایی