کنترل پیش‌بین مقاوم صریح مبتنی بر مدل در شبکه ترافیک شهری

دوره 30، شماره 112، مهر 1401، صفحه 29-48

10.22034/road.2022.323247.2014

مریم محمودی؛ عقیله حیدری؛ علی کریم پور


مدلسازی فراوانی تصادفات در تقاطع های سه شاخه شهری

دوره 28، شماره 103، تیر 1399، صفحه 37-50

محمد کوهی؛ شاهین شعبانی


بررسی معیارهای دوام مصالح در موج شکن‌های توده سنگی

دوره 28، شماره 103، تیر 1399، صفحه 51-68

ایرج رحمانی؛ عرفان صادقی؛ محمدرضا نیکودل؛ عطا آقایی‌آرایی


مدیریت ریسک در مدیریت دارایی فیزیکی راه در ایران

دوره 28، شماره 103، تیر 1399، صفحه 69-80

هادی گنجی زهرایی


آنالیز آماری بافت تصاویر خرابی روسازی آسفالتی بر پایه ماتریس هم رخداد سطوح خاکستری

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 69-82

10.22034/road.2022.110866.1670

رضا شهابیان مقدم؛ سید علی صحاف؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ حمیدرضا پوررضا


بررسی نقاط حادثه خیر شهر شیراز از نظر تصادفات عابر پیاده در تابستان سال 1396

دوره 28، شماره 103، تیر 1399، صفحه 81-88

نرگس شمس الدینی؛ مهناز یداللهی؛ حمیدرضا طباطبایی؛ محمد سهراب مقدم


تاثیر درجه نفوذ و دما بر روی مشخصات عملکردی قیر

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 81-90

10.22034/road.2022.319362.2006

وحید شیخی؛ مهدی قاسمی؛ ملیحه ساربان


تأثیر روش ارجاع کار در بخش اداری اداره کل راه و شهرسازی بر بهره‌وری آن

دوره 28، شماره 104، مهر 1399، صفحه 83-92

سید محمد سادات حسینی؛ اکبر مبینی؛ رضا شهنی دزفولیان