بررسی فناوریهای نوین ساختمانی از نظر کارایی در ایران و انتخاب بهترین روش بر اساس تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/road.2022.325663.2025

احسان روستایی؛ سید یعقوب ذوالفقاری فر


ارائه مدل عملکرد مبتنی بر شاخص وضعیت روسازی با استفاده از داده‌های عملکرد بلندمدت روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/road.2022.326974.2028

حسن دیواندری؛ قاسم طهمورسی؛ محمدرضا فضل اللهی


بررسی آسیب پذیری فرونشست با تکنیک درخت مساله در اجزای سیستم حمل ونقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/road.2022.336937.2037

مقصود پوریاری


مروری بر عوامل ایجادکننده فروچاله و تأثیر نوع خاک بر شکل گیری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/road.2022.323699.2017

واحد قیاسی؛ شیوا دشتی فامیلی


طراحی شبکه تداعی های برند از بیمه های پوشش دهنده مخاطرات و ریسک های حمل و نقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22034/road.2022.320106.2008

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ محسن ترابی؛ محمدرضا پارسائی آذر


تحلیل اثرات صداقت و رهبری کارکنان بخش مسافری در مدل تعالی سازمانی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22034/road.2022.321528.2012

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ هادی غفاری؛ نادر سواری؛ سمیه رضی محب سراج