ارزیابی وضعیت پارکینگ ساکن خیابان حکیم نزاری بیرجند براساس مطالعات ترافیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 گروه مهندسی عمران ، دانشگاه غیرانتفاعی هرمزان ، بیرجند، ایران

چکیده

رشد سریع جمعیت، گستردگی جغرافیایی شهرها را بدنبال دارد. در چنین شهرهایی سیستم حمل و نقل درون شهری اهمیت ویژه یافته و به نحوی طراحی می گردد که حداکثر کارایی را در سرویس دهی به شهروندان داشته باشد. بدین منظور بیشتر مدیریت ترافیک جاری مدنظر بوده و بخش دیگری از ترافیک شهری یعنی ترافیک ساکن (وسایل نقلیه پارک شده) و نیز اثرات آن بر ترافیک جاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مشکلات عمده در مدیریت ترافیک، مدیریت ترافیک ساکن است که امروزه به عنوان یکی از معضلات اصلی شهرهای بزرگ درآمده است؛ در شهرستان بیرجند نیز به دلیل رشد جهشی شهر به لحاظ وسعت و جمعیت در سال های اخیر و عدم برنامه ریزی برای این رشد جهشی در مناطق مرکزی شهر، مشکلاتی را متوجه همشهریان نموده است. یکی از مهمترین این مشکلات ترافیکی بحث ترافیک ساکن و پارکینگ خیابان های مرکزی شهر می باشد. در این تحقیق توسعه مدل های موجود ترافیک ساکن برای منطقه تجاری و بافت قدیمی شهر صورت گرفته و چارچوب های پیاده سازی آن تعریف گردید. در این راستا، مطالعه موردی برای خیابان حکیم نزاری بیرجند انجام شد. پس از مدلسازی مساله، نمونه برداری میدانی انجام، سپس تحلیل های آماری بر اساس آن صورت گرفته و الگوی پارکینگ منطقه تعیین گردید. بر اساس نتایج به دست آمده بیشتر فضای پارک حاشیه ای موجود توسط متقاضیان بلند مدت اشغال می شود که مربوط به صاحبان مراکز تجاری و مسکونی حاشیه خیابان می باشد و سهم متقاضیان سفرهای با هدف خرید کم می باشد.

کلیدواژه‌ها