بررسی کاربرد سامانه های لیزری در مدیریت روسازی (PMS)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

لایه سطحی روسازی مسیر از اهمیت ویژه ای جهت برآورده نمودن نیازهای بنیادین حمل و نقل همچون ایمنی، راحتی و سازگاری با محیط زیست برخوردار است. به منظور کاهش هزینه های نگهداری و بهسازی جاده ها و بهبود سطح سرویس شبکه راه ها، سامانه های مدیریت روسازی نیازمند داده های جزئی و قابل اعتماد در مورد وضعیت شبکه راه ها است. پویش گر (اسکنر) های لیزری می توانند به گونه ای نوآورانه برای جمع آوری اطلاعات لایه سطحی یک مسیر با داده هایی همگن و دقیق در فقط یک بار سنجش، مورد استفاده قرار گیرند. با گسترش حس گرهای 3 بعدی و فناوری اطلاعات، دستگاه های تصویربرداری خطی سه بعدی لیزری با سرعت و دقت بالا جهت جمع آوری داده های سطح روسازی مسیر در دسترس قرار گرفته اند. در این مقاله مروری بر کلیدی ترین پیشرفت های سال های اخیر در زمینه استفاده از سامانه های خودکار مبتنی بر لیزر برای اندازه گیری و ارزیابی خرابی های روسازی جاده ها خواهیم داشت. فناوری به کار رفته در این سامانه ها توضیح داده می شود و سامانه های سنجش خرابی مبتنی بر لیزر با روش های سنتی مقایسه می گردد. همچنین کاربردها و قابلیت های این سامانه ها به طور جامع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها