شناسایی عوامل موثر بر شدت تصادفات برون‌‌شهری با استفاده از مدل لوجیت چندجمله‌ای (MNL) (مطالعه موردی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد راه و ترابری, دانشگاه پیام نور, تهران, ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

شناسایی عواملی که در شدت نتیجه یک تصادف سهیم هستند، به تصمیم‌گیرندگان و طراحان راه برای اجرای اقدامات‌اصلاحی که می-تواند شدت جراحت و هزینه تصادف را کاهش دهد، کمک می‌کند. با توجه به این مورد، هدف از این تحقیق شناسایی عواملی است که در شدت تصادفات راه‌های برونشهری سهیم هستند. امروزه محققین از مدلسازی آماری و ریاضیاتی برای حل مسئله پیچیده ایمنی- راه استفاده می‌کنند. در این راستا، مدلهای انتخاب گسسته بصورت گسترده برای مدلسازی شدت تصادف بکار می‌روند. از این مدلها، عوامل سهیم در شدت تصادفات شناسایی می‌شوند. مدل لوجیت چندجمله‌ای (MNL) متداولترین مدل انتخاب گسسته برای مدلسازی شدت تصادف است. در این تحقیق به منظور شناسایی عوامل موثر در شدت تصادفات راه‌های برونشهری از مدل MNL استفاده شد. برای مدلسازی، از داده‌های یک دوره 5 ساله از تصادفات برونشهری استان ایلام استفاده شده است. متغیرهای ورودی در مدل پس از انجام ارزیابی معناداری انتخاب شدند. این متغیرها شامل سن کم، سرعت زیاد، مصرف الکل، برخورد جلوبه جلو، وجود کیسه‌هوا، پرت شدن از خودرو، بستن کمربندایمنی، فاصله خیلی نزدیک با خودروی جلویی، جنس راننده و وقوع تصادف در قوس بود. پس از انتخاب متغیرها، دقت مدل نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای معتبرسازی مدل از نسبت لگاریتم درستنمایی و دقت پیشبینی مدل در هر سطح شدت استفاده شد. پس از ارزیابی دقت مدل در پیشبینی شدت تصادفات، مشخص شد که مدل برای ارزیابی شدت تصادفات نتایج قابل قبولی ارائه می‌دهد و مشخص شد که بجز متغیرهای قوس و فاصله نزدیک، تمامی متغیرهای انتخابی در شدت تصادفات سهیم هستند.

کلیدواژه‌ها