بررسی تاثیر رفتار رانندگان وسایل نقلیه سنگین برمیزان تصادفات جاده ای در مسیرهای آزاد راهی (مطالعه موردی: محور زنجان- تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

امروزه روند رو به رشد تصادف ها در راه ها و تلفات و خسارتهای ناشی ازاینگونه حوادث باعث اتلاف سرمایه های کشور می شوند؛ بنابراین سرمایه گذاری صحیح و شناخت هر یک از عوامل سه گانه تصادف (راه، راننده و وسیله نقلیه)، بررسی اصولی مشکلات این عوامل و بیان راه حل های کاربردی می تواند از بروز اینگونه حوادث بکاهد. ناهنجاری های رفتاری در رانندگی به عنوان یک معضل جدی درجامعه محسوب می شود . کمبود مهارت در کنترل خودرو و خستگی و خواب آلودگی و تجاوز از سرعت مجاز، طرح هندسی جاده‌ها و مشکلات روانی و اقتصادی از دلایل وقوع تصادفات در کشور است. بررسی علل حوادث رانندگی حاکی از آن است که علاوه بر یادگیری و کسب مهارت و تجربه در کنترل وسایل نقلیه عوامل روحی، استرس و وضعیت اقتصادی نیز در پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی نقش ویژه ای دارد. در این تحقیق تاثیر رفتار روانشناختی رانندگان وسیله نقلیه سنگین بر روی میزان تصادفات محور زنجان-تبریز مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش رانندگان وسایل نقلیه سنگین است و منطقه مورد مطالعه در این پژوهش محور زنجان-تبریز در سال 1397 می باشد که به روش پرسشنامه‌ای و با استفاده از نرم‌افزار SPSS25 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پارامترهای تشدید کننده خستگی و خواب آلودگی، عوامل اقتصادی، طرح هندسی جاده ها و استرس تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان تصادفات داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها