بررسی اثر مدول الاستیسیته، مدول برشی، نسبت میرایی و سرعت موج برشی در تحلیل دینامیکی خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer university

2 گروه عمران دانشگاه ملایر ملایر ایران

3 گروه مهندسی عمران دانشگاه ملایر ملایر ایران

چکیده

هدف از انجام این مقاله بررسی نقش پارامترهای دینامیکی خاک شامل نسبت میرایی، مدول برشی، مدول الاستیسیته و بررسی سرعت موج برشی در بخش‌های مختلف، آشنایی با روش‌های اندازه‌گیری هر یک از این پارامترها و تاثیر شرایط مختلف بر روی این پارامترها در دینامیک خاک می‌باشد. روش پژوهش مروری بر منابع و ماخذ موجود بر پارامترهای دینامیکی خاک شامل نسبت میرایی، مدول برشی، مدول الاستیسیته و سرعت موج برشی می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش ساختار خاک تاثیر مستقیمی بر روی خواص دینامیکی خاک دارد و هرچه مقدار سرعت موج برشی بیشتر باشد، خاک ساختگاه سخت‌تر و از کیفیت بیشتری برخوردار هست.تقریبا تمامی پروژه‌های عمرانی بر روی خاک احداث می‌شوند بنابراین شناخت دقیق و صحیح از خاک و مشخص نمودن رفتار پارامترهای دینامیکی خاک می‌تواند در جهت ارائه یک طراحی ایمن و اقتصادی تاثیر‌‌‌گذار باشد. از میان خاصیت‌های دینامیکی خاک مدول برشی، نسبت میرایی و مدول الاستیسیته از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و همچنین روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری این پارامترها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها