مدیریت ریسک و تحلیل خطر بزرگراه شهید خرازی( همت تا کرج) با تاکید بر ژئومورفولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه طبیعی ، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران

10.22034/road.2021.266414.1933

چکیده

مخاطرات محیطی نتیجه عملکرد و بهره برداری نامطلوب انسان از محیط زیست است. شناسایی و تحلیل این مخاطرات از دو نظر در حوزه بررسی جغرافیایی قرار دارند.بزرگراه خرازی یک بزرگراه مهم در تهران است که سه دهه گذشته احداث آن آغاز و اکنون مورد استفاده است. این بزرگراه از جمله مسیرهای است که شناسایی مخاطرات آن با توجه به ویژگی های ژئومورفولوژی محیط پیرامون ، از اهداف اصلی این پژوهش می باشد. این پژوهش بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سناریونویسی و همچنین روش پیش بینی آماری انجام شده است.در روش های مذکور، از نرم افزارهای EXCEL و ARC GIS به ترتیب برای پیش بینی خسارات و مکان یابی صحیح برای انتخاب محل مناسب برای ساخت و ساز شبکه راه ها بهره گرفته شده است.همچنین ضرایب رگرسیونی روش های پیش بینی آماری به نحوی گویای این مسئله بوده اند که توجه نداشتن به عوامل محیطی و ژئومورفولوژی در زمان انتخاب و ساخت این بزرگراه ارتباطی، می تواند زمینه ایجاد درصد بالایی از احتمال رخداد مخاطرات محیطی را فراهم آورد. در این پژوهش میزان ریسک و خطر سنجیده و مشخص شد با توجه به پارامترهای تاثیر گذار، بخش شرقی در پهنه ای پر خطر قرار دارد و از لحاظ آمار انسانی به دست آمده میزان تلفات جانی آن از 19 به 509 نفر در سال رسیده که نمایانگر افزایش نرخ مخاطرات در دوره های آتی است.

کلیدواژه‌ها