مدل اقتصادی قیمت‌گذاری کرایه متوسط حمل ریلی بار داخلی ایران و تعرفه متوسط بهره‌برداری شرکت راه‌آهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کارشناس مسئول تعقیب در عملیات

10.22034/road.2021.269366.1935

چکیده

قیمت‌گذاری حمل ریلی بار داخلی و تعرفه بهره‌برداری شرکت راه‌آهن یکی از موضوعات اصلی و مهم در بقای شرکت‌های مالک واگن باری و توازن هزینه درآمدهای شرکت راه‌آهن می‌باشد. با توجه به اینکه قیمت تمام شده حمل ریلی بار داخلی، بیشتر از قیمت های قابل اعمال در بازار می‌باشد، این نوع قیمت گذاری، مورد پذیرش بازار قرار نمی‌گیرد و در صورت اصرار به اجرای آن باعث کاهش حجم حمل ریلی خواهد شد. تجربه نشان داده است که در عمل قیمت‌های کرایه حمل بار ریلی داخلی از سطح متوسط قیمت های کرایه حمل بار جاده‌ای تبعیت کرده و در عمل این تناسب با دامنه محدودی از نوسان در طول سال های گذشته برقرار بوده است.
بر اساس روش تنظیم قیمت بر مبنای رقابت موثر در بازار و مقایسه با قیمت متوسط حمل جاده‌ای و تعیین ضرایب مربوطه، مدل اقتصادی قیمت‌گذاری کلی کرایه حمل ریلی بار داخلی و قیمت متوسط تعرفه بهره‌برداری شرکت راه‌آهن به عنوان مهم ترین موضوع در کسب و کار شرکت راه‌آهن و شرکت‌های مالک واگن باری، با تکیه بر ساختارهای فعلی تعاملات بازیگران، برای اولین بار تدوین و پیشنهاد شده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد در صورتی که ضرایب مدل اقتصادی در سطح متوسط دامنه نوسان قبلی انتخاب شود،‌ این دو قیمت گذاری در بازار نیز مورد پذیرش قرار گرفته و ضمن عدم کاهش حجم حمل ریلی بار داخلی، موجب رعایت بهتر منافع مالی ذینفعان مربوطه خواهد شد. مثال کمّی بر اساس شرایط واقعی بازار در زمان نگارش مقاله نیز ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها