مدلسازی عملکرد شرکت‌های لجسـتیکی طرف چهارم (4PL) در یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر تعبیه مسیر پشتیبان و تضمین زمان تحویل در شبکه حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22034/road.2021.293053.1963

چکیده

ارائه خدمات لجستیکی طرف چهارم از نوع یکپارچه‌‌سازی منابع، قابلیت‌ها و فناوری‌های سازمان اصلی با سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها (شامل تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و شرکت‌های 3PL) است. در این پژوهش بر مبنای دامنه عملکردی شرکت‌های لجستیکی طرف چهارم (4PL) با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستجوی محلی تکراری (ILS) - مبتنی بر پیش‌بینی مسیر پشتیبان ضامن امنیت شبکه حمل و نقل و تضمین زمان تحویل مقرر تحویل در فرآیند توزیع - الگویی برای عملکرد بهینه یک شرکت 4PL معرفی شده است. نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد که الگوریتم طراحی‌شده با حداقل‌سازی هزینه‌های لجستیکی کل، به شیوه‌ای موثر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های بهینه شرکت‌های 4PL مورد استفاده قرار گیرد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که برای تامین شبکه‌ای امن و تضمین تحویل به موقع کالا و ارائه خدمات در شبکه‌ای شامل 12 زوج عرضه-تقاضا، 30 شرکت‌‌‌ ارائه خدمات 3PL و 391 شرکت‌‌ 3PL ارائه‌دهنده خدمات حمل و نقل لازم است و در عین حال کمترین هزینه تامین یک شبکه این چنینی نیز به 155906.67 واحد می‌رسد. به علاوه در صورتی که شرکت 4PL به عنوان مدیر شبکه حمل و نقل، با 6 یا کمتر از 6 زوج عرضه-تقاضا مواجه باشد، باید از 22 شرکت‌‌ ارائه خدمات 3PL در کنار 242 شرکت‌ 3PL ارائه‌دهنده خدمات حمل و نقل استفاده نماید. بر همین مبنا یکپارچه‌سازی فعالیت‌ شرکت‌های 3PL در قالب یک شرکت 4PL، می‌تواند تاثیر بسزایی بر ارتقاء کیفی و کمی تصمیم‌گیری‌ها و ارزش افزوده زنجیره تامین از طریق بکارگیری الگوهای نوین کسب و کار، داشته باشد.

کلیدواژه‌ها