مروری بر طراحی دینامیکی تونل‌ها به روش‌های تحلیلی و عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer university

2 گروه مهندسی عمران دانشکده عمران و معماری دانشگاه ملایر

3 گروه عمران، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

10.22034/road.2021.275129.1939

چکیده

طراحی دینامیکی تونل‌ها و پاسخ دینامیکی آن‌ها تحت انواع بارهای لرزه‌ای و ارتعاشی یکی از موضوعات مهم علم مهندسی تونل می باشد که در چند سال اخیر توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته است. مناسب‌ترین روش برای بررسی اثرات بارهای لرزه‌ای و ارتعاشی بر تونل‌ها و سازه‌های زیرزمینی، روش‌های تحلیلی و شبیه‌سازی‌های عددی می‌باشند. در روش‌های عددی مانند روش اجزاء محدود یا روش المان‌های مرزی ابتدا مسأله مدلسازی می‌شود و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. با مقایسه نتایج پژوهش‌ها در این زمینه می‌توان به این نتیجه رسید که به دلیل انعطاف‌پذیری پایین روش‌های تحلیلی در حل مسائل با هندسه و مشخصات مصالح پیچیده، ضرورت استفاده از روش‌های عددی به دلیل مزایای آن در حل مسایل پیچیده بیشتر احساس می‌گردد. هدف از انجام این تحقیق بررﺳﯽ مروری بر وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزه‌ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﺛﺮ ارﺗﻌﺎﺷﺎت اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ وﯾﮋه‌ای ﺷﻮد.

کلیدواژه‌ها