بررسی تأثیر تیپ های شخصیتی بر قانون‌گریزی ترافیکی (مطالعه موردی شهرستان کامیاران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، گروه مشاوره ، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی ، دانشگاه کردستان ، سنندج ، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، راه و ترابری، دانشگاه غیر انتفاعی مهندسی عمران و توسعه، همدان، ایران

3 کارشناسی ارشد مشاوره گرایش خانواده دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

10.22034/road.2021.282395.1950

چکیده

قانون گریزی همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات وحوادث ترافیکی در همه جوامع است که بسته به بافت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وجغرافیای آن‌ها میزان و نوع متفاوتی دارد. اهمیت این موضوع محققان را بر این داشته که در چند دهه قبل تحقیقات مختلفی بر این عوامل انجام دهند. هدف این رساله بررسی تأثیر پنج عامل بزرگ شخصیتی بر قانون‌گریزی ترافیکی رانندگان شهرستان کامیاران بود. تعداد نمونه‌ها شامل 200 نفر از رانندگان زن و مرد باسابقه رانندگی بود، برای ارزیابی اینکه کدام ‌یک از پنج عامل بزرگ شخصیتی (برونگرایی، روان رنجور خویی، دین‌داری، وظیفه‌شناسی، گشودگی) در هنگام رانندگی تخلفات بیشتری انجام می‌دهند و همچنین برای بررسی اینکه کدام شخصیت‌ها در رانندگی رفتار پرخطرتری از خود نشان می‌دهند. همچنین شامل نمونه دیگری از پرسش‌نامه عوامل مؤثر بر تصادفات بود برای بررسی تأثیر عوامل مختلف بر تصادفات و پی بردن به اینکه کدام ‌یک از عوامل بیشترین تأثیر را در بروز تصادفات دارند. نمونه‌گیری‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شدند، برای تشخیص تیپ‌های شخصیتی از پرسش‌نامه نئو فرم کوتاه استفاده شد، همچنین برای تشخیص رفتار پرخطر و قانون‌گریزی از یک پرسش‌نامه که در تحقیق‌های پیشین روایی آن بررسی‌شده بود استفاده شد و برای ارزیابی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای از یک پرسش‌نامه استفاده شد که روایی این پرسش‌نامه نیز در تحقیقات دیگری بررسی‌شده بود. در نهایت نتایج به این صورت خلاصه می‌شوند: ویژگی‌های شخصیتی صفات دلپذیر بودن، باوجدان بودن و برون‌گرایی تأثیر معناداری بر رفتارهای پرخطر دارند.

کلیدواژه‌ها