شناسایی و بومی سازی عوامل وقوع تصادفات در قوس های افقی (مورد مطالعه: محور بابامیدان – باشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

2 گروه مهندسى عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامى، یاسوج، ایران

10.22034/road.2021.292269.1958

چکیده

امروزه تحقیقات مربوط به تصادفات جاده‌ای خصوصاً در قوس‌های افقی از تحقیقات علمی و کاربردی به حساب می‌آید. به نحوی که محققین به این نتیجه رسیدند که تصادفات نتیجه فقط یک علت خاص نبوده است و سلسله‌ای از دلایل و اتفاقات مختلف اعم از انسانی وغیر انسانی می‌باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، شناسایی و بومی‌سازی عوامل وقوع تصادفات در قوس‌های افقی در محور بابامیدان – باشت است. روش انجام تحقیق به لحاظ اجرا توصیفی _ پیمایشی و به لحاظ هدف از نوع تحقیق کاربردی می‌باشد که به صورت کمّی انجام شده است. به دلیل اینکه موضوع تحقیق حاضر یک موضوع خاص در زمینه جاده‌ای (مهندسی و راه‌سازی) می‌باشد، نمونه‌گیری غیراحتمالی از نوع قضاوتی است. جامعه آماری تحقیق شامل 12 خبره از متخصصان، کارشناسان و مهندسان حوزه راه‌سازی در استان فارس می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با مطالعه جدیدترین تحقیقات داخلی و خارجی پیشین و همچنین تحقیقات میدانی، عوامل وقوع تصادفات در قوس‌های افقی شناسایی و سپس با استفاده از نظر خبرگان و روش دلفی فازی، بومی‌سازی گردند. پس از توزیع و تحلیل پرسشنامه‌ها، نتیجه این بود که از 22 عامل شناسایی شده وقوع تصادفات در قوس‌های افقی، با توجه به نظر خبرگان، 13 عامل برای محور بابامیدان - باشت به تأیید نهایی رسید. در انتهای تحقیق هم در راستای عوامل بومی شده، برخی پیشنهادات کاربردی جهت بهبود و کاهش تصادفات در قوس‌های افقی محور بابامیدان - باشت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها